Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie

Sprawy są przyjmowane na piśmie: za pośrednictwem poczty, faxu lub składane bezpośrednio w sekretariacie Inspektoratu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą. W przypadku skarg i wniosków istnieje również możliwość składania ich w formie ustnej do protokołu.

Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46).

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie), zaświadczenia lub odpowiedzi na pismo.

 

Opłatę skarbową należy dokonywać przelewem na rachunek:

Urząd Miejski w Kwidzynie

66 8300 0009 0008 2107 2000 0020