Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO
INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W KWIDZYNIE

 

§ 1.

 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zwany dalej„Regulaminem”, określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie.
 2. Regulamin określa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w drodze Zarządzenia
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie,
 2. Powiatowym Inspektorze - należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie.

 

§ 2.

Inspektorat działa na podstawie:

 1. Odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z póź. zm.)
 2. Niniejszego Regulaminu.

 

§ 3.

 1. Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej, obsługującym Powiatowego Inspektora.
 2. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu kwidzyńskiego.

 

§ 4.

 1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu.
 2. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:
 1. działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
 2. postępowaniami administracyjnymi,
 3. postępowaniami egzekucyjnymi,
 4. postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach katastrof budowlanych,
 5. prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej,
 6. obsługą prawną Inspektoratu,
 7. kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,
 8. zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
 9. przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 10. gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.

 

§ 5.

 1. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:
 1. ustalenie regulaminu organizacyjnego Inspektoratu,
 2. wydawanie aktów prawnych wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń,
 3. zatwierdzanie planów kontroli,
 4. udzielania imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,
 5. wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego,
 6. dekretacja dokumentów wpływających do Inspektoratu,
 7. podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli,
 8. podpisywanie decyzji i postanowień administracyjnych,
 9. wszczynanie egzekucji administracyjnej,
 10. udzielanie odpowiedzina skargi i wnioski,
 11. podpisywanie sprawozdań kierowanych do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku,
 12. podpisywanie protokołów kontroli organów i wystąpień pokontrolnych,
 13. kierowanie pism do organów administracji publicznej,
 14. występowanie do organów Samorządu Zawodowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
 15. udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
 16. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalenie wysokości dodatku służbowego, funkcyjnego i inspekcyjnego.
 1. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.
 2. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wskazany pracownik Inspektoratu na podstawie udzielonego upoważnienia,z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 16

 

§ 6.

 1. W skład Inspektoratu wchodzą jednoosobowe stanowiska pracy:
 1. inspekcji
 2. organizacyjno - administracyjne
 3. obsługi finansowo – kadrowej

 

§ 7.

 1. Do zakresu działania stanowiska do spraw inspekcji należy w szczególności:
 1. prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
 2. prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora,
 4. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w celu wyegzekwowania wydanych decyzji,
 5. prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej,
 6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

 

§ 8.

 1. Do zakresu działania stanowiska do spraw organizacyjno-administracyjnych należy obsługa administracyjna i organizacyjna Inspektoratu w szczególności:
 1. obsługa sekretariatu – bieżące czynności biurowe,
 2. prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego,
 3. zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,
 4. gospodarka sprzętowa,
 5. prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej,
 6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

 

§ 9.

 1. Do zakresu działania stanowiska do spraw obsługi finansowo - kadrowej Inspektoratunależy w szczególności:
 1. prowadzenie gospodarki finansowej i kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. prawidłowe i terminowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 3. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych zgodnie z obowiązującymi terminami,
 4. opracowanie projektu planu wydatków,
 5. analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji jednostki,
 6. ustalanie zasad prawidłowego obiegu dokumentów finansowych,
 7. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentacji dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 8. sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 9. nadzór nad inwentaryzacją majątku trwałego i ruchomego, wycena i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych,
 10. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora,

 

§ 10.

 1. Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:
 1. Ustawy z dnia 16 września 1982r o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 269 z póź. zm.)
 2. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1666 z póź. zm.)
 3. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1889. z póź. zm.)
 4. Regulaminu pracy

 

Kwidzyn, dnia 02.11..2017r.