Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie
Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, są udostępniane na wniosek. (ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. Nr 112, poz. 1198).


Zasady udostępniania danych

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w wyżej wymienionym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informacje, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny chyba, że w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, urząd miałby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. W tym przypadku urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.