Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jako organ pierwszej instancji jest właściwy w sprawach:
1. wydawania decyzji o nakazie rozbiórki,
2. wydawanie postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych,
3. wydawanie decyzji rozstrzygających o dalszym losie wstrzymanych robót budowlanych,
4. nakazania przeprowadzenia kontroli obiektów budowlanych o nieodpowiednim stanie technicznym i żądanie przedstawienia ekspertyzy ich stanu technicznego,
5. kontroli dokumentów dotyczących stanu technicznego obiektów budowlanych,
6. wydawanie decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości w obiektach budowlanych,
7. wydawanie decyzji nakazujacej rozbiórkę nie użytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego,
8. wydawanie decyzji nakazującej opróżnienie budynku bezpośrednio grożącego zawaleniem,
9. zastosowanie środków zabezpieczających, mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia,
10. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej,
11. przyjmowanie wiadomości o katastrofie budowlanej, udział w komisji dotyczącej katastrofy budowlanej,
12. wydawanie decyzji administracyjnej określającej zakres i termin wykonania niezbednych robót w celu uporzadkowania terenu katastrofy i zabezpiecznia obiektu budowlanego do czasu wykonania robót doprowadzających obiekt do stanu właściwego,
13. wnioskowanie o przeprowadzenie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
14. prowadzenie postepowania egzekucyjnego w administracji w w/w sprawach,
15. przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy,
16. wydawanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.